06-10171835 info@customvince.com

Algemene voorwaarden Customvince

 1. Definities
  1.1. Customvince is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 77912780.1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Customvince een overeenkomst heeft afgesloten

  1.3. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

  1.4. Werk(en): multimedia, websites, applicatie, resultaat, grafische/beeldende uitingen (ontwerpen), kunstwerken, foto’s, video’s, animaties en muziek, alsmede andere vastleggingen van geluid, beeld en informatiedragers, gemaakt door Customvince.

  1.5. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

 

 

 1. Offerte, overeenkomst en bevestiging
  2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen en diensten van Customvince zijn deze Algemene Voorwaarden van toe­passing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  Offertes zijn vrijblijvend en 2 maanden geldig. Er kunnen wijzigingen in de prijsopgaven ontstaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Genoemde tarieven, kortingen en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Alle prijzen zijn excl. BTW (mits anders aangegeven).
  De opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien er geen opdrachtbevestiging is ontvangen door Customvince maar de opdrachtgever ermee instemt om de opdracht te starten, zal de inhoud van de offerte gelden als inhoud van het geen is overeengekomen.

  2.2. Indien opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Customvince alleen bindend indien en voor zover deze door Customvince uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
  Op de tussen Customvince en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

  2.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Customvince niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

  2.4. Opdrachtgever en Customvince zullen beiden een contactpersoon aanwijzen die bevoegd is beslissingen in het kader van de opdracht te nemen.

 

 

 1. Uitvoering, meerwerk en tussentijdse wijziging van de opdracht.
  3.1. De opdrachtgever dient voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst of ontwikkeling ten aanzien van het ontwerp van het werk duidelijk aan te geven wat de wensen en voorkeuren zijn. Zijn er geen duidelijke aanwijzingen voor een ontwerp, dan zal Customvince op eigen initiatief een ontwerp maken. Aanvaarding van de opdracht betekent dat de opdrachtgever akkoord gaat met de door Customvince gehanteerde stijl.

  3.2. Indien Customvince op verzoek van of met instemming van opdrachtgever tijdens of na uitvoering van de overeenkomst van de opdracht werkzaamheden verricht die niet in de overeenkomst zijn opgenomen, zal Customvince deze werkzaamheden overeenkomstig de gebruikelijke tarieven als meerwerk aan opdrachtgever in rekening brengen.

 3.3. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoeld in het voorgaande lid het overeengekomen tijdstip van levering en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed. Er bestaat in dat kader voor Customvince geen enkele aansprakelijkheid

3.4. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Customvince behoudt zich het recht voor om in dat geval wijzigingen in de prijs en de termijn van uitvoering aan te brengen.

3.5. Customvince zal de opdracht naar vermogen uitvoeren met inachtneming van de dan geldende stand der techniek.

3.6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Customvince een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren werken.

3.7. Indien de opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken en werken, vermeerderd met de eventuele meerwerk- aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3.8. Indien door Customvince of door Customvince ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart Customvince voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

 

 1. Geheimhouding
  4.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.4.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

   

   

 2. Copyright, gedeponeerde merken

5.1. De opdrachtgever bevestigt bij zijn order dat alle onderdelen (fonts, teksten, foto’s, video, animaties, audio, grafisch materiaal) die aan Customvince ter beschikking worden gesteld, eigendom zijn van de opdrachtgever. De opdrachtgever bevestigd volledige en onbeperkte toestemming te hebben van alle rechthebbenden om onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten te mogen gebruiken.

5.2. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Customvince is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en Customvince kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. De opdrachtgever vrijwaart Customvince voor aanspraken van derden in het geval de opdrachtgever op een als onrechtmatig te kwalificeren wijze inbreuk heeft gemaakt op copyright en/of bestaande merknamen dan wel (auteurs)rechten van derden.

 

 

 1. Auteursrecht & Intellectueel eigendom
  6.1. Zo lang opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde werken eigendom van Customvince.6.2. In geval opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Customvince niet nakomt is Customvince zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde werken terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Customvince op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

  6.3. Customvince behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurs­wet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Customvince heeft het recht de door de uitvoering van een over­eenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

  6.4. Customvince behoudt zich het recht voor de gerealiseerde werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, exposities, wedstrijden, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

  6.5. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom zoals: modelrecht en auteursrecht toe aan Customvince.

  6.6. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, zoals merkrechten, modelrechten, auteursrechten of potretrechten van derden.

 6.7. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Customvince tot stand gebrach­te werken, werktekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen, ontwerpschetsen, audio, video, animaties, bronbestanden, en andere materialen of bestanden, eigendom van Customvince, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

6.8. elk gebruik van een werk van Customvince dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Customvince. Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage, en publicatie zonder naamsvermelding. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Customvince, rekent zij drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

6.9. Voor alle werken geldt dat ze alleen gebruikt mogen worden zoals als Customvince ze bedoelt heeft. Er mogen geen werken zonder uitdrukkelijke toestemming van Customvince  worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast.

6.10. Customvince is te alle tijde gerechtigd om haar naam op de gerealiseerde werken te vermelden.

6.11. Bij publiciteit rondom een werk zal opdrachtgever er voor zorgdragen dat de bijdrage van Customvince duidelijk naar voren zal komen. Indien is overeengekomen dat derden betrokken zullen zijn bij een wijziging of uitwerking van het werk, dan zal opdrachtgever ook deze derden verplichten bij publiciteit rondom (een uitwerking van) het werk de bijdrage van Customvince duidelijk te vermelden.

 

 

 1. Gebruik en licentie
  7.1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de door Customvince vervaardigde werken te gebruiken:
 2. Als er niet wordt voldaan aan de (betalings)verplichtingen die in de overeenkomst zijn afgesproken.
  b. Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd

7.2. Customvince geeft bij levering van Werken in de zin van de Auteurswet toestemming voor het in de Offerte overeengekomen gebruik. Voor elke andere toepassing of ander gebruik van het geleverde moet een aanvullende licentie overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor publicatie in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd gemaakt.

Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst, conform het begrip van Customvince, hebben bedoeld.

7.3. Opdrachtgever is niet gerechtigd het Werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen of dit uit de overeenkomst voortvloeit.

7.4. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de Werken voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Customvince.

7.5. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub licenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

7.6. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van Werken ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

7.7. foto’s met het Customvince watermerk mogen gedeeld worden op Sociale media.

7.8. Bij het leveren van de foto’s heeft de particuliere opdrachtgever recht tot reproductie voor eigen gebruik.

7.9. De opdrachtgever mag foto’s voor privégebruik op sociale media plaatsen. De foto’s mogen dan niet groter zijn dan 1400 bij 1000 pixels. Hierbij dient te allen tijde vermeld te worden:
Fotografie Vincent Arnoldussen of Fotografie Customvince naast vermelding van de website: www.customvince.com

 

 

 1. Bewijsexemplaar
  Bij openbaarmaking van een werk dient de opdrachtgever terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Customvince te doen toekomen.

 

 

 1. Druk- printwerk werken
  Customvince drukt / print niet zelf maar regelt en begeleidt het druk- printwerk. Hierbij is Customvince niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het druk- printwerk of product (behoudens opzet of grove schuld). De opdrachtgever gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt / geprint wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het druk-printwerk ligt altijd volledig bij de opdrachtgever. Bij druk- printwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld druk- printwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd druk-printwerk.

 

 1. Portretrecht
  10.1. De Opdrachtgever/geportretteerde geeft door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden toestemming aan Customvince om zijn/haar foto’s te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.10.2. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de Overeenkomst bij Customvince schriftelijk bekend gemaakt te worden

 

 

 1. Bewaren werk bestanden
  De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden minstens een tweetal maanden bewaard vanaf het moment van versturen en het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up!

 

 

 1. Levertijd
  12.1. Door Customvince opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schrif­telijk anders is overeengekomen.12.2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schade­vergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

  12.3. Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

 

 1. Technische problemen
  13.1. Customvince zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele computers, fotoapparatuur en lenzen uit het hoogwaardig segment. Customvince schrijft de bestanden tijdens een fotoshoot tweezijdig weg op twee geheugenkaarten per camera voor een gedegen risicospreiding.13.2. Customvince is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een bestand, of een mislukte opname. Bij technische problemen is Customvince niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten.

  13.3. Customvince werkt o.a. met een gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil. Het is mogelijk dat de opdrachtgever op zijn/haar beeldscherm de kleuren van het werk anders ervaart.

  13.4. Customvince is niet aansprakelijk wanneer het werk afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de opdrachtgever.

  

 1. Overmacht
  14.1. In alle gevallen van schade door afwezigheid van Customvince door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte) ontslaat Customvince van de plicht tot het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever enig recht op vergoeding van kosten of schaden kan doen gelden. De opdrachtgever heeft de verplichting om van Customvince, indien een deel van de opdracht reeds wel is uitgevoerd, het uitgevoerde deel van de opdracht af te nemen en te betalen, tenzij het uitgevoerde deel geen zelfstandige waarde heeft.14.2. Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. De opdrachtgever kan Customvince voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreken stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

  14.3. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, epidemieën, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Customvince door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Customvince kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding

   

 1. Beperking aansprakelijkheid
  Customvince is niet aansprakelijk voor:
  15.1.Schade ontstaan door handelen dan wel nalaten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.b. Schade ontstaan door verkeerd, onvolledig en te laat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en evenmin voor de fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.c. Schade ontstaan door fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan Customvince.d. Schade ontstaan door fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekstgegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest.

15.2. Customvince is uitsluitend aansprakelijk voor directe, toerekenbare schade. Customvince is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gederfde winst, gevolgschade dan wel voor door derden geleden schade die het gevolg is van het niet (kunnen) nakomen van op de opdrachtgever jegens deze derden rustende verplichtingen.

15.3. De beperking van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeldt geldt niet in het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Customvince.

15.4. Behoudens de toepasselijkheid van bovenstaande voorwaarden is de hoogte van de schade waarvoor Customvince eventueel aansprakelijk kan worden gehouden, in iedere situatie beperkt tot een bedrag ter grootte van 50% van de offerteprijs respectievelijk de voor de betreffende opdracht overeengekomen prijs.

15.5. Een jaar na voltooiing van de opdracht komt een eventuele vordering terzake de aansprakelijkheid voor eventuele schade automatisch te vervallen.

 

 

 1. Betalingsvoorwaarden
  16.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

16.2. Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

16.3. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

16.4. In bovenstaande gevallen heeft Customvince het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Customvince vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ont­staan.

16.5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op

16.6. Customvince draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag Customvince overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek inrekening brengen.

16.7. Customvince vraagt bij de opdracht voor het realiseren van een website een vooruitbetaling. Voor aanvang van de werkzaamheden dient minimaal 50% van het offertebedrag te worden aanbetaald. Na afronding van een nieuwe website zal Customvince een eindfactuur sturen, verminderd met het bedrag van de aanbetaling. Ook zal de verrekening van het eventuele meer- of minderwerk in de eindfactuur staan.

16.8. Wijziging van het factuur- en/of vestigingsadres alsmede overige administratieve gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Customvince te worden medegedeeld.

 

 

17.Specificaties multimedia / webdesign
Opdrachtgever en Customvince zullen in gezamenlijk overleg vaststellen aan welke specificaties de website dient te voldoen en, voor zover van toepassing, in hoeverre Customvince betrokken zal worden bij het onderhoud van de website.

 

 

 1. Juiste aanlevering materialen
  18.1. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat programmatuur, materialen of gegevens, welke door of namens hem ter beschikking worden gesteld, tijdig, juist en volledig aan Customvince ter hand worden gesteld en geschikt zijn om door Customvince in het kader van de opdracht te gebruiken.18.2. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.

18.3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Customvince zijn verstrekt, heeft Customvince het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

18.4. Customvince is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever aangeleverde onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Customvince kenbaar behoorde te zijn.

 

 

 1. Browser / comptabiliteit
  19.1. Customvince kan niet garanderen dat het resultaat zonder onderbreking of fouten in iedere omgeving zal werken. Het resultaat en de weergave kunnen afhankelijk zijn van externe factoren, zoals systemen, browsers, schermresoluties of besturingssystemen.

19.2. Customvince garandeert op generlei wijze dat het door Customvince gemaakte websites door alle browsers op exact dezelfde manier wordt weergegeven.

19.3. Customvince garandeert op generlei wijze dat het door Customvince gemaakte websites op nog nieuw uit te komen browsers op dezelfde manier zal blijven werken of zal worden weergegeven.

19.4. De kans is groot dat de door Customvince gemaakte websites ook in oudere versies van browsers prima functioneren. Dit wordt echter niet door Customvince gegarandeerd.

 

 

 1. Uitbreiding diensten
  Customvince zal slechts zorgdragen voor andere diensten, zoals het aanvragen van domeinnaamregistraties en het opzetten van procedures voor beveiliging, controle, verhuizing, onderhoud en systeembeheer, indien en voor zover dit uitdrukkelijk onderdeel van de opdracht uitmaakt.

 

 

 1. Inschakelen providers en andere dienstverleners

Indien Customvince adviseert om andere dienstverleners of toeleveranciers, zoals bepaalde providers, ten behoeve van het functioneren of tot stand brengen van een werk in te schakelen, is Customvince niet aansprakelijk indien deze dienstverleners of toeleveranciers tekort schieten in hun verplichtingen.

 

 

 1. Domeinnamen

Indien de Overeenkomst (mede) strekt tot het bemiddelen bij het verkrijgen of gebruik van één of meer Domeinnamen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

22.1. Aanvraag, toekenning en gebruik van een Domeinnaam is afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Customvince vervult hierbij slechts een bemiddelende rol en kan geen garanties verstrekken dat een aanvraag, toekenning of gebruik ook werkelijk mogelijk zal blijken.

22.2. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Customvince schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een Domeinnaam namens of door opdrachtgever.

22.3. Customvince is niet aansprakelijk voor het verliezen door opdrachtgever van diens recht(en) op een Domeinnaam of voor het feit dat de Domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Customvince.

22.4. Indien Customvince een Domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van opdrachtgever, zal Customvince medewerking verlenen aan verzoeken van opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze Domeinnaam.

22.5. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een Domeinnaam.

22.6. Customvince heeft het recht de Domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

22.7. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van opdrachtgever is Customvince gerechtigd de Domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

 

 

 1. Hosting
  23.1. Customvince is niet aansprakelijk voor het uitval of onbereikbaarheid van servers bij overmacht, alsmede bij storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden en dergelijke.23.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de diensten of pakketten te gebruiken voor:
  a. het illegaal verspreiden van auteursrechtelijk materiaal of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.
  b. het verzenden van ongewenste e-mail (spam).
  c. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen
  d. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen.
  e. het verspreiden van computervirussen of vormen van spyware. Het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of, een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (Cracken/Hacken)g. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is

23.3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde ruimte te verhuren of verkopen aan te derden.

23.4. Customvince is in onderstaande gevallen gerechtigd de website van de opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Customvince alle schade ten gevolge van de overtreding door Customvince of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen niet worden geretourneerd, dan wel verrekend:

a. Indien de opdrachtgever het gestelde in de artikelen 23.2. overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat.
b. Indien (een onderdeel) van de site van de opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het “down” gaan of onbereikbaar worden van een server van Customvince.
c. Indien blijkt dat de opdrachtgever met opzet valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven.
d. Indien blijkt dat de opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.

 23.5. Het gebruikersnaam en wachtwoord voor het hostingaccount wordt niet standaard naar de opdrachtgever gestuurd tenzij anders afgesproken. De opdrachtgever kan deze gegevens kosteloos opvragen bij Customvince.

23.6. Een overeenkomst voor hosting, domeinnaam-registratie, SSL certificaten van ontwikkelde software, of ander online project bij Customvince wordt aangegaan voor een periode van een jaar en wordt stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Opzegging van de (verlengde) overeenkomst door de opdrachtgever dient minimaal 3 maanden voor het einde van de contractperiode te geschieden, aan Customvince.

23.7. Customvince is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hosting provider, domein naam registrator of anderen waarop Customvince geen invloed kan uitoefenen. Indien zulks gebeurtenis plaatsvindt, verwijst Customvince naar de Algemene voorwaarden van desbetreffende derden.

 

  

 

 1. Zoekmachine optimalisatie

24.1. Customvince kan niet garanderen dat de site van de opdrachtgever bovenaan komt te staan in Google, dit is afhankelijk van Google’s zoekalgoritmes. Ook is Customvince niet aansprakelijk wanneer de site niet gevonden wordt op algemene veel gebruikte woorden.

24.2. De opdrachtgever heeft het recht zelf een lijst met zoekwoorden samen te stellen. Customvince is in dit geval niet aansprakelijk voor het resultaat met betrekking tot zoekmachine optimalisatie maar zal zijn best doen hier advies over te geven.

24.3.  Wijzigingen in de vindbaarheid zullen door de veranderlijke algoritmes van Google altijd blijven schommelen. Customvince is niet aansprakelijk voor de resultaten die zoekmachines tonen.

24.4.  Bij het offline halen van de diensten om redenen genoemd in artikel 23.4 en 24.2. is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de dalingen in zoekmachines en kan Customvince hier niet op aanspreken.

 

 

 1. Dagelijks gebruik van een website

  In geval van een opdracht voor het ontwikkelen van een website, of een wat dit betreft met een website gelijk te stellen ontwerp, is het de opdrachtgever toegestaan om voor het dagelijks gebruik van een applicatie binnen de door Customvince aangegeven grenzen wijzigingen in de inhoud (content) van de pagina’s aan te brengen. Het is in ieder geval niet toegestaan om zonder toestemming van Customvince wijzigingen aan te brengen in:
 2. het (basis)ontwerp
  b. de openingspagina
  c. de basisstructuur
  d. de programmatuur
  e. het navigatiesysteem

Als de opdrachtgever zelf wijzigingen aan de website aanbrengt en er gaat iets mis dan is het risico voor de opdrachtgever. Hieruit voorvloeiend meerwerk is voor rekening van de opdrachtgever.

 

26. Technisch onderhoud website

Hiermee wordt bedoeld het up-to-date houden van het CMS besturingssysteem (Divi, WordPress), de extensies, widgets en plug-ins en het maken van een back-up van de website. Indien er tussentijdse wijzigingen en updates worden verricht door de opdrachtgever zelf (aanpassingen in javascript, css en html codering en CMS bestanden, zelf geïnstalleerde plugins, wijziging van het ontwerp, of template), zijn deze voor risico van de opdrachtgever. Hieruit voorvloeiend meerwerk is voor rekening van de opdrachtgever.

 Het contact met het hostingbedrijf behoort tot het onderhoud indien dit technisch noodzakelijk is. De diensten voor technisch onderhoud vinden plaats op regiebasis (kosten op uur basis) en worden maandelijks in rekening gebracht, of op abonnementsbasis.
Het eventueel maken van een kopie van de website voor testdoeleinden valt buiten technisch onderhoud.
Opdrachtgever is echter altijd zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups van data en de controle van deze back-ups, tenzij anders is overeengekomen.

  

 

 1. Content onderhoud website

Hiermee wordt bedoeld het ordenen, verzamelen en toevoegen van verkregen data (tekst, afbeeldingen, video, functionaliteit) van de opdrachtgever op reeds aanwezige pagina’ s van de website. De diensten voor content onderhoud vinden plaats op regiebasis (kosten op uur basis) en worden maandelijks in rekening gebracht, of op abonnementsbasis.
Als de opdrachtgever zelf content onderhoud pleegt (ook met CMS) en er gaat iets mis dan is het risico voor de opdrachtgever. Hieruit voorvloeiend meerwerk is voor rekening van de opdrachtgever.

 

 

 1. Naamsvermelding en promotie

28.1. Customvince heeft het recht de website van de opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of pu­bli­ci­teit, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

28.2. Customvince heeft het recht haar logo en/of tekstlink naar Customvince.com te plaatsen op de website van de opdrachtgever.

 

 

 1. Wijzigingen AV
  29.1. Customvince behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

  29.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website www.customvince.com of per elektronische berichtgeving. 

  29.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

 

Overige bepalingen

30.1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

30.2. Op de overeenkomst tussen Customvince en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Customvince en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Customvince is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Customvince.

Mocht u na het lezen van de algemene voorwaarden, vragen, opmerkingen of klachten hebben dan kunt u schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact opnemen met Customvince.

mei 2023 |Customvince | info@customvince.com | 06-10171835